logo

Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru Editura PilotBooks, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care pun la dispoziție datele personale, ale vizitatorilor care accesează site-ul editurii, precum și a celor ale căror date cu caracter personal au fost furnizate de o terță parte sau la care editura a avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prin Politica de confidențialitate, Editura Publica informează persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le procesează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DEFINIȚII

DATELE CU CARACTER PERSONAL: “Date personale” sau “date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului sau adresa MAC a dispozitivului, precum și modulele cookie.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: “Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE? Datele cu caracter personal ale clienților/partenerilor/angajaților editurii care pot fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, CNP, loc de muncă, certificat de naștere, copie CI, semnătura, naționalitate, sex, CV, nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport care includ şi date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă (după caz), certificatul de examinare psihologică (după caz).

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Editura PilotBooks se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Editura PilotBooks în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor oferite, conform legii aplicabile, după cum urmează:

În cazul în care Editura PilotBooks decide să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza art. 6, alin. 1, lit. a din Regulamentul UE privind protecția datelor, se va solicita exprimarea consimţământului în mod expres și liber.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Editura PilotBooks va folosi informațiile furnizate de Persoana vizată în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea adresată.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.pilotbooks.ro, Persoana vizată înțelege și este de acord că datele vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a editurii.

Pentru a putea procesa solicitările transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să existe obligația de a divulga datele personale ale solicitanților către partenerii cu care editura colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai editurii.

Cu toate acestea, au fost adoptate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor clienților de către entitățile menționate anterior.

Editura PilotBooks se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul expres al Persoanei vizate pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Editura PilotBooks să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către clienți a unei legături cu editura, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul editurii în vederea obținerii de informații etc.

Prin contactarea Editurii PilotBooks în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între Persoana vizată și editură, se înțelege că Persoana vizată este de acord că datele personale vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a Editurii PilotBooks.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Editura PilotBooks vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul expres al Persoanei vizate pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Editura PilotBooks de a proceda în acest mod.

Există posibilitatea ca, în anumite circumstanțe, editura să aibă obligația de a divulga datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate, partenerilor cu care colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Editurii PilotBooks.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI

Site-ul www.pilotbooks.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de confidențialitate pot fi diferite de cele ale Editurii PilotBooks, sens în care trebuiesc consultate și politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Editura PilotBooks neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

În cadrul scopurilor legate de activitatea Editurii PilotBooks, datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

Datele privind procesul de recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de recrutare/ selecție;

Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu Editura PilotBooks, precum și după încetarea acesteia. În situația în care Persoana vizată își retrage consimţământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimţământului.

Datele postate cu acordul Persoanei vizate pe site-ul Operatorului se vor stoca pe o durata de 3 ani, conform acordului acesteia.

De asemenea, datele Persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul UE privind protecția datelor.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, Persoana vizată are o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Editura PilotBooks le prelucrează:

Dreptul de acces la datele prelucrate – Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă clientul va mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să se perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate nu vor primi răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul să ceară ca datele personale să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completeze dacă acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor personale. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori editura ar putea fi forțată să păstreze datele personale din motive legale sau juridice.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul să solicite restricționarea procesării datelor personale. Acest lucru înseamnă că prelucrarea respectivelor date este limitată, astfel încât să poată fi păstrate, dar nu și utilizate și procesate. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul UE privind protecția datelor, și anume:

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul să mute, să copieze sau să transfere datele care o interesează din baza de date a editurii într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-a furnizat editura, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul Persoanei vizată sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție – Persoana vizată se poate opune în orice moment prelucrării datelor personale atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Persoana vizată își poate retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Persoana vizată are dreptul să depună o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Editura PilotBooks.

Persoana vizată își poate exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Editura PilotBooks le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Responsabilul cu protecția datelor al editurii. Într-o astfel de situație este foarte posibil ca editura să solicite o dovadă a identității Persoanei vizate.

SOLICITĂRI JURIDICE

Editura PilotBooks accesează, păstrează și oferă informațiile Persoanei vizate autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea impune acest lucru. De asemenea, este posibil să se răspundă la solicitări de natură juridică atunci când se consideră că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

Atunci când se consideră, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care aparține editurii, încălcări ale condițiilor sau politicilor editurii sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a proteja Editura PilotBooks (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele), pe clienții și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

Informațiile pe care editura le primește despre Persoana vizată pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor Editurii PilotBooks, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Editura PilotBooks a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii editurii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama editurii sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.pilotbooks.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Editurii PilotBooks, fapt pentru care nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi răspunzător pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Editura PilotBooks nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de confidențialitate poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea pe site-ului www.pilotbooks.ro.

În acest sens, vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Pentru întrebări sau preocupări cu privire la modul în care Editura PilotBooks tratează și folosește datele cu caracter personal sau se dorește exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute de Regulamentul UE privind protecția datelor personale, vă invităm să folosiți formularul de contact.